press to change language:

מחשבון קואה

התאמה אישית של מקום ישיבה ושינה לפי תאריך הלידה

מה הם כיווני השינה והישיבה הטובים לך לחיזוק, בריאות והצלחה?
הצלחתו של אדם תלויה בשלושה פרמטרים:
מזל אדמה - פנג שואי
מזל שמים - אסטרולוגיה
מזל אדם - התנהלות אישית
+ החלק החסר והלא ידוע

ישיבה ושינה לכיוונים התומכים בך, לחיזוק, בריאות והצלחה הם חלק בלתי נפרד,
נגזרת מהאסטרולוגיה והפנג שואי וכחלק מהתנהלות אישית נכונה.

לאורך שנים יש חשיבות מרובה לשינה וישיבה טובה התורמת לבריאות והצלחה.

יש לבחור את תאריך הלידה + מין זכר או נקבה ולקבל את הכיוונים הטובים לך.

ישיבה תומכת - הגוף והפנים מופנים לכיוון המומלץ
שינה - שכיבה כאשר הראש פונה לכיוון המומלץ

Enter Your Birth date: הכנס את תאריך הלידה:
Choose Your Gender: בחר את המין: Maleזכר FemaleנקבהCraeted by: Or Shtrauch
All rights reserved to Or Shtrauch ©